Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 01 дүгээр сар
  • 15:10
  • 437

Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2019 оны 01 дүгээр сард 314 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн.

Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилбал:

Өргөдөл, гомдлын ангилал

Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн

Үүнээс шийдвэрлэсэн

Гомдол

Өргөдөл

Бүгд

Хувь

1

Ажилд орох тухай  

-

4

4

50

2

Шилжих тухай

-

9

9

55.5

3

Офицер, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн тухай

-

12

12

66.6

4

Цолоо сэргээлгэж, ажилд орохыг хүссэн тухай  

-

6

6

33.3

5

Орон сууц, гэр олгуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

6

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-д гачигдлын чөлөө хүссэн тухай

-

30

30

73.3

7

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-г албанаас чөлөөлүүлэхийг хүссэн тухай

-

15

15

60

8

Мөнгөн тэтгэмж хүссэн тухай

-

3

 

3

 

100

9

Цэргийн тэтгэвэрт гарах тухай

-

4

4

75

10

Суралцахыг хүссэн тухай

-

18

18

66.6

11

Лавлагаа олгохыг хүссэн тухай

-

161

161

100

12

Хохирол барагдуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

13

Чөлөө олгохыг хүссэн тухай

-

2

2

100

14

Улсын хилд алба хаасны 5 жилийн урамшуулал олгохыг хүссэн тухай

-

-

-

-

15

Гэрээт хилчний албаны тухай

-

1

1

100

16

Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн тухай

-

1

1

100

17

Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн тухай

-

11

11

100

18

Бусад асуудлаар

-

36

36

100

 

Нийт:

-

314

314

78.6