Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 08 дугаар сар
  • 15:35
  • 646

Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2019 оны 08 дугаар сард 189 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн.

Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилбал:

Өргөдөл, гомдлын ангилал

Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн

Үүнээс шийдвэрлэсэн

Гомдол

Өргөдөл

Бүгд

Хувь

1

Ажилд орох тухай  

-

15

15

-

2

Шилжих тухай

-

38

38

7.8

3

Офицер, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн тухай

-

16

16

18.7

4

Цолоо сэргээлгэж, ажилд орохыг хүссэн тухай  

-

-

-

-

5

Орон сууц, гэр олгуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

6

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-д гачигдлын чөлөө хүссэн тухай

-

14

14

92.8

7

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-г албанаас чөлөөлүүлэхийг хүссэн тухай

-

6

6

83.3

8

Мөнгөн тэтгэмж хүссэн тухай

-

4

4

100

9

Цэргийн тэтгэвэрт гарах тухай

-

6

6

100

10

Суралцахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

11

Лавлагаа олгохыг хүссэн тухай

-

2

2

100

12

Хохирол барагдуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

13

Чөлөө олгохыг хүссэн тухай

-

2

2

100

14

Улсын хилд алба хаасны 5 жилийн урамшуулал олгохыг хүссэн тухай

-

-

-

-

15

Гэрээт хилчний албаны тухай

-

-

-

-

16

Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн тухай

-

9

9

100

17

Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн тухай

-

6

6

100

18

Бусад асуудлаар

-

71

71

100

 

Нийт:

-

189

189

82