Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 11 дүгээр сар
  • 15:39
  • 704

Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2019 оны 11 дүгээр сард 121 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн.

Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилбал:

Өргөдөл, гомдлын ангилал

Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн

Үүнээс шийдвэрлэсэн

Гомдол

Өргөдөл

Бүгд

Хувь

1

Ажилд орох тухай

-

5

5

-

2

Шилжих тухай

-

31

31

32.2

3

Офицер, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн тухай

-

16

16

62.5

4

Цолоо сэргээлгэж, ажилд орохыг хүссэн тухай

-

12

12

25

5

Орон сууц, гэр олгуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

6

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-д гачигдлын чөлөө хүссэн тухай

-

14

14

100

7

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-г албанаас чөлөөлүүлэхийг хүссэн тухай

-

5

5

40

8

Мөнгөн тэтгэмж хүссэн тухай

-

5

5

80

9

Цэргийн тэтгэвэрт гарах тухай

-

6

6

83.3

10

Суралцахыг хүссэн тухай

-

2

2

-

11

Хохирол барагдуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

12

Чөлөө олгохыг хүссэн тухай

-

7

7

72.8

13

Улсын хилд алба хаасны 5 жилийн урамшуулал олгохыг хүссэн тухай

-

-

-

-

14

Гэрээт хилчний албаны тухай

-

-

-

-

15

Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн тухай

-

-

-

-

16

Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн тухай

-

13

13

100

17

Бусад асуудлаар

-

5

5

100

 

Нийт:

-

121

121

66.5