Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 12 дугаар сар
  • 15:40
  • 827

Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2019 оны 12 дугаар сард 242 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн.

Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилбал:

Өргөдөл, гомдлын ангилал

Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн

Үүнээс шийдвэрлэсэн

Гомдол

Өргөдөл

Бүгд

Хувь

1

Ажилд орох тухай

-

14

14

50

2

Шилжих тухай

-

49

49

22.4

3

Офицер, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн тухай

-

31

31

48.3

4

Цолоо сэргээлгэж, ажилд орохыг хүссэн тухай

-

-

-

-

5

Орон сууц, гэр олгуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

6

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-д гачигдлын чөлөө хүссэн тухай

-

35

35

88.5

7

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-г албанаас чөлөөлүүлэхийг хүссэн тухай

-

17

17

64.7

8

Мөнгөн тэтгэмж хүссэн тухай

-

15

15

73.3

9

Цэргийн тэтгэвэрт гарах тухай

-

11

11

100

10

Суралцахыг хүссэн тухай

-

2

2

50

11

Хохирол барагдуулахыг хүссэн тухай

-

1

1

-

12

Чөлөө олгохыг хүссэн тухай

-

13

13

92.3

13

Улсын хилд алба хаасны 5 жилийн урамшуулал олгохыг хүссэн тухай

-

-

-

-

14

Гэрээт хилчний албаны тухай

-

1

1

100

15

Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн тухай

-

2

2

50

16

Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн тухай

-

23

23

100

17

Бусад асуудлаар

-

28

28

100

 

Нийт:

-

242

242

72.2