ХИЛ ХАМГААЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
  • 17:00
  • 625

ХИЛ ХАМГААЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН Авлигын эсРэг 

үйл ажиллагааны 2020 оны төлөвлөгөө 

д/д

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хүрэх үр дүн

Төсөв, зардал

/мян.төг/

Хугацаа

Хариуцах нэгж, албан тушаалтны нэр

1

Байгууллагын ил тод нээлттэй байдлыг хангах хүрээнд авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, ажлын тайлан, мэдээг байгууллагын цахим хаягт байршуулж, олон нийтэд хүргэх

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжоор төрийн байгууллагад хүлээлгэсэн үүрэг хэрэгжсэн, иргэд, алба хаагчид мэдээлэлтэй болсон байна

Зардал шаардахгүй

I-XII сар

Тамгын хэлтэс

2

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний холбогдох заалт, ХХЕГ-ын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, тайланг холбогдох байгууллагад хүргэх

Төлөвлөсөн арга хэмжээ бодитой хэрэгжсэн байна

Зардал шаардахгүй

2020 оны

I сар

3

Бие бүрэлдэхүүний онол, эрх зүйн сургалтын хөтөлбөрт Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн холбогдох заалтуудыг тусган, сургалт мэдээлэл, яриа таниулга хийх, АТГ-аас зохион байгуулах сургалтад нийтийн албан тушаалтнуудыг хамруулах

Алба хаагчдын зүгээс хууль тогтоомжийг судалж мэдсэн, үйл ажиллагаандаа мөрдөж хэвшсэн байна

Зардал шаардахгүй

I-XII сар

Тамгын хэлтэс

 

Хүний нөөцийн хэлтэс

 

Сур галтын хэлтэс

 

Хилийн анги, тусгай салбарын захирагч

4

Хил хамгаалах байгууллагын хүний нөөцийн дүрэм, холбогдох журмууд, хүний нөөцийн бодлогыг байгууллагын цахим хуудсанд байршуулах, тухай бүр шинэчлэх

 

-Хууль, тогтоомж хэрэгжсэн байна

 

-Хүний нөөцийн ил тод байдал хангагдсан байна

 

-Төрийн албаны тухай хууль хэрэгжсэн байна

 

Зардал шаардахгүй

III сар

 

5

Албан тушаалтныг дэвшүүлэх, нөөцөд авах, шилжүүлэн томилох, суралцуулах асуудлын ил тод байдлыг хангах, Хил хамгаалах байгууллагад шаардлагатай тусгай мэргэжлийн болон сул орон тоонд хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу сонгон шалгаруулалт явуулах, нөлөөллөөс ангид, мэдлэг, боловсролд суурилсан чадахуйн зарчмыг хэрэгжүүлэх, Засгийн газраас баталсан бүтэц, орон тооны хязгаарт багтаан томилгоо хийх

Зардал шаардахгүй

I-XII сар

6

Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдүүдийн ХАСУМ-ийг АТГ-т хянуулж, хянасан байдлыг үндэслэн томилох

Хуулийн хэрэгжилт хангагдана

Зардал шаардахгүй

I-XII сар

7

ХАСХОМ гаргах үүрэг бүхий нийтийн албан тушаалтнуудад зориулсан гарын авлагыг хилийн анги, тусгай салбаруудад хүргэх

Хууль тогтоомжийг судалж, үйл ажиллагаандаа мөрдөх нөхцөл бүрдэнэ

Зардал шаардахгүй

II-III сар

8

Авлигад өртөх эрсдэлтэй ажил, албан тушаал, үйлчилгээг тодорхойлох, эрсдлийг хянах, авлига гарах нөхцлийг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлнэ

Зардал шаардахгүй

I-XII сар

Удирдлага, Тамгын хэлтэс,

Хилийн анги, тусгай салбарын захирагч нар

9

Байгууллагын дотоодод чиглэсэн, албан хаагчдын эрх ашгийг хөндсөн, хэм хэмжээ тогтоосон баримт бичгийн төслийг боловсруулахдаа ХХЕГ-ын бүтцийн нэгжийн  газар, хэлтэс, хилийн анги, тусгай салбарын саналыг тусгах

Байгууллагын ил тод байдал хангагдаж, Авлигын эсрэг хууль, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль, “Ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийг хангах тухай” Засгийн газрын тогтоолын холбогдох заалтууд хэрэгжсэн байна

Зардал шаардахгүй

I-XII сар

Газар, хэлтэс, албадын дарга нар

10

Гадагш чиглэсэн, нийтээр дагаж мөрдөх хэм  хэмжээ тогтоосон шийдвэрийг байгууллагын цахим хуудсанд байршуулж, олон нийтэд хүргэх

Зардал шаардахгүй

Газар, хэлтэс, албадын дарга нар,

Тамгын хэлтэс

11

Хил хамгаалах байгууллагаас олгож буй зөвшөөрөл, лавлагаа авахад  шаардлагатай  материалыг цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж, иргэдэд шуурхай үйлчлэх

Байгууллагын ил тод, иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний шуурхай байдал хангагдана

 

Зардал шаардахгүй

 

 

 

Зардал шаардахгүй

I-XII сар

Тамгын хэлтэс Холбоо мэдээлэл, технологийн хэлтэс

12

Хил хамгаалах байгууллага, хилчдийн үйл ажиллагааг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилах, иргэдэд чиглэсэн эрх зүйн сурталчилгааг төлөвлөн хэрэгжүүлэх

-Төрийн үйлчилгээний чанар сайжирч, хүнд суртал чирэгдэл багасна

-Байгууллагын нэр хүнд дээшилнэ

I-XII сар

СМСС-ны хэлтэс

 

Тамгын хэлтэс

13

Хил хамгаалах байгууллагын алба, үйл ажиллагаатай хүүхэд залуучуудыг танилцуулах

Улсын хил хамгаалалт, Хилийн алба, хил хамгаалах  үйл ажиллагааны талаар мэдлэг олгоно

Зардал шаардахгүй

I-XII сар

Хилийн анги, тусгай салбарын захирагч нар, музей

14

Санхүүгийн үйл ажиллагаанд Үндэсний аудитын газраар тайлангийн аудит хийлгэж нууцад хамааралгүй дүгнэлт, зөвлөмжийг нийтэд мэдээлэх

Төсвийн тухай хууль хэрэгжинэ.

Зардал шаардахгүй

II-III сар

Санхүүгийн хэлтэс

15

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Сангийн яамны төрийн сангийн газарт төсвийн гүйцэтгэл, биелэлтийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг танилцуулах

I-XII сар

16

Хил хамгаалах байгууллагын цэргийн алба хаагчдын нормын хувцас, хэрэглэлийг бэлтгэх үйл ажиллагааг холбогдох хууль, тогтоомж, тушаалын дагуу зохион байгуулж, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний тайлан, аудитын тайлан, дүгнэлт, бусад хяналт шалгалтын дүнг бие бүрэлдэхүүнд мэдээлэх, нууцад хамаарахгүй мэдээллийг байгууллагын цахим хуудсанд байршуулах

 

Хууль тогтоомж хэрэгжиж, шударга байдал хангагдана.

Урсгал зардлаас

I-XII сар

Төлөвлөлт хангалтын хэлтэс

17

Тендерийг хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулах

I-III сар

18

 

Тендерийн үнэлгээний хороонд Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, мэргэжлийн холбоо, төрийн бус байгууллагын төлөөллийг оролцуулах

19

Тендерийн үнэлгээний хорооны комиссын гишүүд, өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн гишүүдээр ашиг сонирхлын зөрчилгүй эсэхээ илэрхийлсэн мэдэгдэл гаргуулах, тайлбар мэдэгдлийг https://meduuleg.iaac.mn цахим системд байрлуулж хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах

Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж ажилласан байна

Зардал шаардахгүй

I-XII сар

Төлөвлөлт хангалтын хэлтэс ЭБАТ-ууд

20

Ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, зөрчлөөс сэргийлэх, зөрчлийг бүртгэх,  хянан шалгах, шийдвэрлэх ажиллагааг идэвхижүүлэх

Хамт олны дунд ёс зүйтэй, эерэг уур амьсгал бүрдсэн байна

Зардал шаардахгүй

I-XII сар

СЗМСС-ны хэлтэс

 

Ёс зүйн хороо

 

21

Иргэн, байгууллагаас ирсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх

 

Иргэдийн эрх ашиг хамгаалагдана

 

Зардал шаардахгүй

I-XII сар

Удирдлага, Тамгын хэлтэс,

Хилийн анги, тусгай салбарын захирагч нар

22

Шаардлагатай тохиолдолд гомдол, мэдээллийн мөрөөр албаны шалгалт явуулах, тайлан мэдээг тогтоосон хугацаанд холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх

23

Шилэн дансны болон мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийг хэрэгжүүлж нууцад хамаарахгүй мэдээ мэдээллийг цахим хуудас болон мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх, байршуулах

Иргэний мэдээлэл авах эрх, ил тод нээлттэй байдал хангагдсан байна.

Зардал шаардахгүй

 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар

Санхүүгийн хэлтэс

24

Хил хамгаалах байгууллагын дотоод хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөө гарган, хэрэгжүүлэх, хилийн анги, харьяа улсын үйлдвэрийн газар, ХХЕГ-ын санхүүгийн хэлтэс, Хөрөнгө оруулалт, барилга захиалагчийн албаны үйл ажиллагаанд  гүйцэтгэлийн дотоод аудитын шалгалт хийх

Шударга, нээлттэй, ил тод байдал хангагдаж байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнд эерэг нөлөө үзүүлнэ

Урсгал зардлаас

I-XII сар

 

 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар

 

25

Хяналт шалгалт явуулсан дүнгийн тухай нотломж, илтгэх хуудсыг ХХЕГ-ын даргын зөвлөлд танилцуулж илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах арга хэмжээ авах, дүнг бие бүрэлдэхүүнд мэдээлэх, сургалт зохион байгуулах

Тухай бүр

 

 

ХИЛ ХАМГААЛАХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР