Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2020 оны 01 дүгээр сар
  • 16:59
  • 667

Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2020 оны 01 дүгээр сард 224 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн.

Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилбал:

Өргөдөл, гомдлын ангилал

Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн

Үүнээс шийдвэрлэсэн

Гомдол

Өргөдөл

Бүгд

Хувь

1

Ажилд орох тухай

-

14

14

14.2

2

Шилжих тухай

-

46

46

58.6

3

Офицер, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн тухай

-

36

36

66.6

4

Цолоо сэргээлгэж, ажилд орохыг хүссэн тухай

-

17

17

52.9

5

Орон сууц, гэр олгуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

6

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-д гачигдлын чөлөө хүссэн тухай

-

31

31

80.6

7

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-г албанаас чөлөөлүүлэхийг хүссэн тухай

-

23

23

47.8

8

Мөнгөн тэтгэмж хүссэн тухай

-

3

3

33.3

9

Цэргийн тэтгэвэрт гарах тухай

-

6

6

33.3

10

Суралцахыг хүссэн тухай

-

15

15

100

11

Хохирол барагдуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

 

12

Чөлөө олгохыг хүссэн тухай

-

6

6

100

13

Улсын хилд алба хаасны 5 жилийн урамшуулал олгохыг хүссэн тухай

-

-

-

-

14

Гэрээт хилчний албаны тухай

-

2

2

100

15

Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн тухай

-

3

3

100

16

Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн тухай

-

10

10

100

17

Бусад асуудлаар

-

12

12

100

 

Нийт:

-

224

224

70.5