Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2020 оны 02 дугаар сар
  • 17:00
  • 762

Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2020 оны 02 дугаар сард 130 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн.

Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилбал:

Өргөдөл, гомдлын ангилал

Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн

Үүнээс шийдвэрлэсэн

Гомдол

Өргөдөл

Бүгд

Хувь

1

Ажилд орох тухай

-

9

9

22.2

2

Шилжих тухай

-

19

19

57.8

3

Офицер, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн тухай

-

13

13

61.5

4

Цолоо сэргээлгэж, ажилд орохыг хүссэн тухай

-

8

8

50

5

Орон сууц, гэр олгуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

6

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-д гачигдлын чөлөө хүссэн тухай

-

8

8

100

7

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-г албанаас чөлөөлүүлэхийг хүссэн тухай

-

17

17

82.3

8

Мөнгөн тэтгэмж хүссэн тухай

-

5

5

60

9

Цэргийн тэтгэвэрт гарах тухай

-

5

5

80

10

Суралцахыг хүссэн тухай

-

9

9

100

11

Хохирол барагдуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

12

Чөлөө олгохыг хүссэн тухай

-

3

3

66.6

13

Улсын хилд алба хаасны 5 жилийн урамшуулал олгохыг хүссэн тухай

-

-

-

-

14

Гэрээт хилчний албаны тухай

-

-

-

-

15

Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн тухай

-

2

2

100

16

Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн тухай

-

5

5

100

17

Бусад асуудлаар

-

27

27

100

 

Нийт:

-

130

130

75.4