ХИЛ ХАМГААЛАХ АЛБАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС
  • 09:55
  • 1476
Хилийн эрлийн нохойн анхан шатны сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулж, албаны нохой сургагч, хөтлөгчийг нохойн хамт сургаж бэлтгэн хил хамгаалалтад оролцуулж байна.