Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2020 оны 08 дугаар сар
  • 16:07
  • 355

Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2020 оны 08 дугаар сард

182 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд

шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн

 

Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилбал:

Өргөдөл, гомдлын ангилал

Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн

Үүнээс шийдвэрлэсэн

Гомдол

Өргөдөл

Бүгд

Хувь

1

Ажилд орох тухай

-

14

14

28.5

2

Шилжих тухай

-

61

61

65.5

3

Офицер, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн тухай

-

14

14

71.4

4

Цолоо сэргээлгэж, ажилд орохыг хүссэн тухай

-

15

15

33.3

5

Орон сууц, гэр олгуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

6

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-д гачигдлын чөлөө хүссэн тухай

-

15

15

100

7

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-г албанаас чөлөөлүүлэхийг хүссэн тухай

-

8

8

100

8

Мөнгөн тэтгэмж хүссэн тухай

-

7

7

42.8

9

Цэргийн тэтгэвэрт гарах тухай

-

15

15

86.6

10

Суралцахыг хүссэн тухай

-

5

5

100

11

Хохирол барагдуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

12

Чөлөө олгохыг хүссэн тухай

-

3

3

100

13

Улсын хилд алба хаасны 5 жилийн урамшуулал олгохыг хүссэн тухай

-

-

-

-

14

Гэрээт хилчний албаны тухай

-

-

-

-

15

Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн тухай

-

6

6

100

16

Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн тухай

-

10

10

100

17

Бусад асуудлаар

-

9

9

100

 

Нийт:

-

 

182

182

79