Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2020 оны 09 дүгээр сар
  • 16:08
  • 509

Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2020 оны 09 дүгээр сард

254 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд

шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн

 

Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилбал:

Өргөдөл, гомдлын ангилал

Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн

Үүнээс шийдвэрлэсэн

Гомдол

Өргөдөл

Бүгд

Хувь

1

Ажилд орох тухай

-

14

14

14.2

2

Шилжих тухай

-

54

54

57.4

3

Офицер, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн тухай

-

66

66

56

4

Цолоо сэргээлгэж, ажилд орохыг хүссэн тухай

-

-

-

-

5

Орон сууц, гэр олгуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

6

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-д гачигдлын чөлөө хүссэн тухай

-

11

11

100

7

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-г албанаас чөлөөлүүлэхийг хүссэн тухай

-

10

10

60

8

Мөнгөн тэтгэмж хүссэн тухай

-

2

2

100

9

Цэргийн тэтгэвэрт гарах тухай

-

21

21

76.1

10

Суралцахыг хүссэн тухай

-

9

9

100

11

Хохирол барагдуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

12

Чөлөө олгохыг хүссэн тухай

-

5

5

100

13

Улсын хилд алба хаасны 5 жилийн урамшуулал олгохыг хүссэн тухай

-

-

-

-

14

Гэрээт хилчний албаны тухай

-

1

1

100

15

Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн тухай

-

5

5

100

16

Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн тухай

-

16

16

100

17

Бусад асуудлаар

-

40

40

100

 

Нийт:

-

 

254

254

81.8