Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2018 оны 12 дугаар сар
  • 13:57
  • 1046

Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2018 оны 12 дугаар сард 194  өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн.

Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилбал:

Өргөдөл, гомдлын ангилал

Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн

Үүнээс хүсэлтийг хангаж шийдсэн

Гомдол

Өргөдөл

Бүгд

Хувь

1

Лавлагаа гаргуулахыг хүссэн

-

70

70

100

2

Шилжин ажиллахыг хүссэн

-

16

16

64

3

Буцаж ажилдаа орохыг хүссэн

-

2

2

100

4

Орон сууцны талаар

-

3

3

66.6

5

Байлдагч, түрүүч /сонсогч/-д гачигдлын чөлөө хүссэн

-

19

19

100

6

Байлдагч, түрүүч /сонсогч/-г албанаас чөлөөлүүлэх

-

7

7

85.7

7

Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцохыг хүссэн

-

-

-

-

8

Ажилд орохыг хүссэн

-

5

5

80

9

Цэргийн тэтгэвэр тогтоолгох, нэмэгдүүлэх, өөрчлүүлэх

-

8

8

87.5

10

Сургууль дамжаанд суралцахыг хүссэн

-

2

2

50

11

Офицер, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн

-

18

18

94

12

Хохирол барагдуулахыг хүссэн

-

-

-

-

13

Чөлөө олгохыг хүссэн

-

2

2

100

14

Улсын хилд алба хаасны 5 жилийн урамшуулал олгохыг хүссэн

-

-

-

-

15

Цолоо сэргээлгэж, офицерийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн

-

-

-

-

16

Гэрээт хилчний албанаас чөлөөлөгдөхийг хүссэн

-

-

-

-

17

Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн

-

1

1

-

18

Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн

 

9

9

100

19

Бусад асуудлаар

-

32

32

-

Нийт

-

194

194

85.5