Хил хамгаалалтад туслах хүчний гишүүдийг шагнах, урамшуулах, журам
 • 16:40
 • 105

Нэг.Нийтлэл үндэслэл

1.1.Энэхүү журмаар Улсын хил хамгаалалтад идэвх зүтгэл гарган ажилласан, хилийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, таслан зогсооход хувь нэмэр оруулсан, хилийн болон хил орчмын дэглэмийн зөрчлийн талаар үнэн зөв мэдээлэл өгсөн, хил хамгаалах үйл ажиллагаанд туслалцаа, дэмжлэг үзүүлсэн Хил хамгаалалтад туслах хүчний гишүүдийг шагнаж урамшуулах, хил хамгаалалтад шаардлагатай эд материалын дэмжлэг үзүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна.

1.2.Цаг үеэ олсон, үнэн зөв мэдээллээр хангасан, хилийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, таслан зогсооход хувь нэмэр оруулсан Хил хамгаалалтад туслах хүчний гишүүдийг энэхүү журамд заасан урамшууллыг олгоно.

1.3.Хил хамгаалалтад туслах хүчний гишүүдийг шагнаж урамшуулахдаа шудрага, хуульд нийцсэн байх зарчмыг баримтална.  

Хоёр. Хил хамгаалалтад туслах хүчний гишүүдэд шаардлагатай эд материалын дэмжлэг үзүүлэх

2.1.Хил хамгаалалтад туслах хүчний гишүүдтэй байнгын холбоо харилцан ажиллагааг зохион байгуулахын тулд үүрэн холбооны суурин болон гар утсаар хангах;

2.2.Өөрийн хариуцсан хэсэг, газар оронд эргүүл хийх, мэдээ мэдээлэл цуглуулахад шаардлагатай шатахуунаар хангах;

2.3.Хилийн эрэлд оролцох үед хоол, хүнсээр хангах;

2.4.Дуран харааны хэрэгсэл болон бусад тусгай хэрэгслийг түр олгох

2.5.Хувийн эзэмшилд байгаа техник хэрэгсэлд засвар үйлчилгээ хийх, шаардлагатай сэлбэг хэрэгслээр хангах;

2.6.Хилийн отряд, заставаас улирлын чанартай хийгдэх аж ахуйн ажилд хүн хүч, техникийн тусламж, дэмжлэг зэргийг үзүүлнэ.

Гурав. Хил хамгаалалтад туслах хүчний гишүүдийг шагнаж, урамшуулах үндэслэл

3.1.Хил дамнан мал хулгайлсан талаар;

3.2.Боомт газраар явганаар болон тээврийн хэрэгсэлд нуугдаж хил нэвтэрсэн, нэвтрэхийг завдсан үйлдлийн талаар;

3.3.Баримт бичиггүйгээр болон хуурамч баримт бичиг ашиглан хил нэвтэрсэн, нэвтрэхийг завдсан үйлдлийн талаар;

3.4.Улсын хилээр хууль бусаар эд, зүйл нэвтрүүлэх, нэвтрүүлэхийг завдсан үйлдлийн талаар;

3.5.Хилийн зурвас, бүсэд зөвшөөрөлгүй ашигт малтмал эрэх, хайх, олборлох, байгалийн дагалдах баялаг ашиглах үйл ажиллагааны талаар;

3.6.Хил дамнасан хүний наймааны талаар мэдээллийг өгсөн;

3.7.Зэвсэг галт хэрэглэл, хар тамхи мансууруулах бодис, хориглосон болон хязгаарласан эд зүйлсийг хууль бусаар хил нэвтрүүлсэн, нэвтрүүлэхийг завдсан үйлдлийг илрүүлэн бодитоор мэдээлсэн;

3.8.Хил давж ан агнуур хийх, байгалийн баялаг ашиглах хууль бус үйлдлийн талаар хугацаа алдалгүй мэдээллэсэн;

3.9.Хил хамгаалалтад бодитой үр дүн гаргаж, хилийн зөрчлийг илрүүлэн таслан зогсооход бодит мэдээ, мэдээллээр байнга хангаж, хамтран ажилласан зэрэг нь шагнаж урамшуулах үндэслэл болно.

Дөрөв.Хил хамгаалалтад туслах хүчний гишүүдийг шагнаж, урамшуулах хэлбэр

Хил хамгаалалтад туслах хүчний гишүүдийн үйл ажиллагааны үр дүнгээс хамаарч дараах урамшуулалыг олгож болно:

4.1.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 149 дүгээр зарлигийн дагуу Туслах хүчний зөвлөлийн даргын шийдвэрээр улсын хил хамгаалалтад 5-аас доошгүй жил үр бүтээлтэй ажилласан 10 хүртэл туслах хүчний гишүүнд хил хамгаалах байгууллагын ахлагчийн албан тушаалын 1-3 сарын цалинтай дүйцэх цалинг жилд нэг удаа олгох.

4.2.Туслах хүчний гишүүдийг жилд 1 удаа эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт үнэ төлбөргүй хамруулж, урлаг соёлоор үйлчлэх.

4.3.Зөрчлийн талаарх мэдээллийн ач холбогдлоос хамаарч 5000-1.000.000 төгрөгийн урамшуулалыг тухай бүр олгох.

4.4.Хил хамгаалалтад туслах хүчний гишүүнд хот хооронд зорчих тасалбарыг ээлж харгалзахгүй олгож, эмчилгээ хийлгэхээр сумаас аймагт, аймгаас Улаанбаатарт зорчих нэг талын зардлыг тухайн сумын төсөвт тусгасан хил хамгаалалтад зориулсан нэмэгдэл зардлаас олгоно.

4.5.Байгууллагын зардлаар гэр бүлийн хамт дотоодын рашаан сувилалд амраах.

4.6.Байгууллагын зардлаар гэр бүлийн хамт Хөвсгөл аймгийн “Харуул-Занги” амралтанд амраах зэрэг урамшууллыг эдлэнэ.

4.7.ХХБ-ын тэргүүн дээд шагнал “Сүлдэт багана” цом, энгэрийн тэмдгээр шагнаж, ёслолын ажиллагаанд урин оролцуулан, мөнгөн урамшуулал олгохоос гадна дараах шагналаар шагнаж болно. Үүнд:

 • “Онц хилчин” тэмдэг
 • “Хүндэт жуух бичиг”
 • “Хил хамгаалалтад амжилт гаргасны төлөө” тэмдэг
 • “Хилийн төлөө” тэмдэг
 • “Тэргүүний хил хамгаалалтад туслах хүчний гишүүн” тэмдэг
 • “Дурсгалын зүйл”
 • “Ангийн хүндэт“ тэмдэг
 • “Ойн дурсгалын” тэмдэг
 • “Өргөмжлөл” үнэ бүхий зүйлээр шагнана.

Тав.Шагнал, урамшуулал олгох болзол

5.1.Шагналыг давхардуулахгүйгээр шат дараалан олгох ба шагнал хоорондын хугацаа 3 сараас доошгүй байна.

5.2.Улсын хил хамгаалалтад онцгой амжилт гаргасан туслах хүчний гишүүнийг шагнаж, урамшуулахад хугацаа, шагнал давхцал хамаарахгүй.

5.3.Хил хамгаалах байгууллагын шагналд тавигдах шаардлага

 • ”Сүлдэт багана” цом, энгэрийн тэмдэгээр: Туслах хүчний гишүүнээр 5-аас доошгүй жил үр бүтээлтэй ажилласан, хил зөрчигчийг саатуулсан, хил хамгаалалттай холбогдолтой мэдээ, мэдээлэл дамжуулж, ард иргэдэд учирч болзошгүй хохирлоос урьдчилан сэргийлсэн туслах хүчний гишүүнийг шагнана. Шагналыг 800.000 төгрөг дагалдана.
 • “Онц хилчин” тэмдгээр: Туслах хүчний гишүүнээр 20-оос доошгүй жил үр бүтээлтэй ажилласан, улсын хил хамгаалалтад онцгой амжилт гаргасан, хил зөрчигчийг саатуулсан, хил хамгаалалттай холбогдолтой мэдээ, мэдээлэл дамжуулж, ард иргэдэд учирч болзошгүй хохирлоос урьдчилан сэргийлсэн туслах хүчний гишүүдийг шагнана. Шагналыг 40.000 төгрөг дагалдана.
 • “Хүндэт жуух бичиг”-ээр: Улсын хилийн болон хил орчмын дэглэмийн зөрчлийн талаар бодит мэдээлэл өгч, улсын хил хамгаалалтыг бэхжүүлэх, хилчдийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд идэвх, санаачлагатай оролцсон туслах хүчний гишүүдийг шагнана. Шагналыг 10.000 төгрөг дагалдана.
 • “Хил хамгаалалтад амжилт гаргасны төлөө” тэмдгээр: Улсын хилийн болон хил орчмын дэглэмийн зөрчлийн талаар бодит мэдээлэл өгч, хил хамгаалах байгууллагад үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа туслах хүчний гишүүдийг шагнана.
 • “Хилийн төлөө” тэмдгээр:Хил хамгаалалтад дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажиллаж байгаа туслах хүчний гишүүдийг шагнана. Шагналыг 20.000 төгрөг дагалдана.
 • “Ойн дурсгалын болон ангийн хүндэт” тэмдгээр:Туслах хүчний гишүүнээр 5-аас доошгүй жил үр бүтээлтэй ажилласан туслах хүчний гишүүн, улсын хил хамгаалалтыг бэхжүүлэхэд хамтран ажиллаж байгаа иргэн, байгууллагын албан хаагчдыг шагнана.
 • “Дурсгалын зүйл”-ээр:Улсын хил хамгаалалтыг бэхжүүлэхэд хамтран ажиллаж байгаа туслах хүчний гишүүдийг шагнана.
 • “Тэргүүний хил хамгаалалтад туслах хүчний гишүүн” тэмдгээр:Хил хамгаалалтад идэвх зүтгэлтэй ажилласан туслах хүчний гишүүнийг шагнана.
 • “Мөнгөн урамшуулал”-аар: Хилийн болон хил орчмын дэглэмийн зөрчил, хориглосон буюу хязгаарласан эд зүйлийг хууль бусаар хил нэвтрүүлэхээр бэлтгэж байгаа болон бусад бодит мэдээлэл өгсөн туслах хүчний гишүүдэд мөнгөн урамшуулал олгоно.

Зургаа.Шагналд нэр дэвшүүлэх, тодорхойлох

6.1.Энэхүү журмын 3 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан, Улсын хил хамгаалалтад амжилт гарган ажиллаж байгаа хил хамгаалалтад туслах хүчний гишүүн болон хил хамгаалах үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажилладаг иргэдийг хилийн отрядоос шагналд тодорхойлно.

6.2.Хил хамгаалах байгууллагын шагналаар шагнуулах хил хамгаалалтад туслах хүчний гишүүнийг тодорхойлоход дор дурдсан баримт бичгийг бүрдүүлнэ.

6.2.1.анги, байгууллагын удирдлагын санал

6.2.2.туслах хүчний гишүүний ажил байдлын тодорхойлолт

6.2.3.захирагчийн зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл

6.3.Шагналд тодорхойлоход хилийн отряд /анги/-ын дарга /захирагч/ тодорхойлолтод гарын үсэг зурж, тамга /тэмдэг/ дарж баталгаажуулна.

Долоо.Шагналыг шийдвэрлэх, олгох

7.1.Хилийн алба, хилийн төлөөлөгчийн газар шагналын санал, тодорхойлолт, холбогдох материалыг хүлээн авч, хилийн зөрчлийн асуудлыг шийдвэрлэх комиссын хурлаар хэлэлцүүлэн, шагнах талаар санал боловсруулан хүний нөөцийн хэлтсээр уламжлуулж, Хил хамгаалах ерөнхий газрын даргад танилцуулж, шийдвэрлүүлнэ.

7.2.Шагналын дагалдах мөнгийг тухайн отряд /анги/ олгоно.

Найм.Мэдээлэл хүлээн авах, шийдвэрлэх

8.1.Мэдээллийг биеэр болон үүрэн холбоогоор дамжуулж авна.

8.2.Мэдээлэл хүлээн авсан хилийн отряд, заставын албан тушаалтан “Зөрчлийн мэдээллийн нэгдсэн бүртгэл”-д бүртгэж, ахлах даргад нэн даруй илтгэнэ.

8.3.Иргэн биеэр ирж мэдээлэл өгсөн тохиолдолд өөрөөр нь бичүүлж, гарын үсэг зуруулна.

8.4.Мэдээллийн дагуу шалгалт явуулж, мэдээлэл бодит болохыг нь тогтоосны дараа ахлах даргад илтгэх хуудсаар танилцуулж, мөнгөн урамшуулал олгох асуудлыг шийдвэрлүүлнэ.

8.5.Мэдээллийн нууцыг чанд хадгална.

Ес.Мөнгөн урамшуулал олгоход бүрдүүлэх материал:

9.1.Иргэнээс бүрдүүлэх материал.

9.1.1.иргэний үнэмлэхний хуулбар

9.1.2.өгсөн мэдээллээ цаасан дээр буулгаж, гарын үсгээр баталгаажуулсан байх.

9.2.Байгууллагаас бүрдүүлэх материал.

9.2.1.“зөрчлийн мэдээллийн нэгдсэн бүртгэл”-д зөрчлийг бүртгэж авсан хуулбар

 9.2.2.зөрчлийг шалгаж, тогтоосон тухай илтгэх хуудас

9.2.3.иргэнд төлбөр олгосон баримт гэсэн материал бүрдүүлнэ.

Арав.Бусад

10.1.Худал мэдээлэл өгөх, хууль бус үйлдлийг төөрөгдүүлсний улмаас байгууллагад учирсан хохирлыг тухайн этгээд хариуцаж, холбогдох хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

10.2.Хил хамгаалалтад туслах хүчний гишүүдийг урамшуулахдаа Монгол улсын зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 6.2 дугаар хэсгийн 7 дахь заалт /Зөрчлийн талаарх мэдээллийг төлбөртэй авах/, “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль”-ийн 13 дугаар зүйлийг үндэслэн хөрөнгийн эх үүсвэрийг жил бүрийн төсөвтөө тусган санхүүжүүлнэ.

 

ХИЛ ХАМГААЛАХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР