Хил хамгаалах байгууллагын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн 2019 оны эхний хагас жилийн тайлан
  • 17:12
  • 1703

/2019 оны 01 дүгээр сарын 01-нээс 06 дугаар сарын 19/

 

Нэг.Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

 

д/д

Агуулга

Хугацаагаар

Тоо

Тайлбар

Нийт өргөдөл, гомдол

1-р улирал

2222

-

2-р улирал

2772

-

Эхний хагас жилд бүгд

4994

-

1

Үүнээс

 

Амаар

1-р улирал

45

-

 

2-р улирал

62

-

 

Эхний хагас жилд бүгд

107

 

 

Бичгээр

1-р улирал

2036

-

 

2-р улирал

2600

-

 

Эхний хагас жилд бүгд

4636

-

 

Цахим хэлбэр

1-р улирал

3

-

 

2-р улирал

13

-

 

Эхний хагас жилд бүгд

16

-

 

Утсаар

1-р улирал

117

-

 

2-р улирал

24

-

 

Эхний хагас жилд бүгд

141

-

 

Биечлэн уулзсан

1-р улирал

4

-

 

2-р улирал

63

-

 

Эхний хагас жилд бүгд

67

-

 

Бусад

1-р улирал

12

-

 

2-р улирал

-

-

 

Эхний хагас жилд бүгд

12

-

 

11-11 төв

1-р улирал

5

-

 

2-р улирал

10

-

 

Эхний хагас жилд бүгд

15

-

 

2

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

1-р улирал

2038

-

 

2-р улирал

2623

-

 

Эхний хагас жилд бүгд

4661

-

 

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

1-р улирал

2

-

 

2-р улирал

-

-

 

Эхний хагас жилд бүгд

2

-

 

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

1-р улирал

-

-

 

2-р улирал

-

-

 

Эхний хагас жилд бүгд

-

-

 

Хугацаа болоогүй

1-р улирал

182

 

 

2-р улирал

149

-

 

Эхний хагас жилд бүгд

331

-

 

Шийдвэрлэлтийн хувь

1-р улирал

91.7

-

 

2-р улирал

94.6

-

 

Эхний хагас жилд бүгд

93.1

-

 

Хоёр.Өргөдөл, гомдлын агуулга

а)Хил хамгаалах байгууллагын ажилтан, алба хаагч

 

д/д

Зонхилж байгаа асуудал

Хугацаа

Өргөдлийн тоо

Нийт өргөдөл, гомдолтой харьцуулсан хувь

1

Ажлаас түр чөлөө олгохыг хүссэн тухай

Цалинтай

1-р улирал

491

22.0

2-р улирал

401

14.5

Эхний хагас жилд бүгд

892

17.8

Цалингүй

1-р улирал

187

8.4

2-р улирал

335

12.0

Эхний хагас жилд бүгд

522

10.4

2

Шилжих тухай

Өөр хилийн ангид

1-р улирал

56

2.5

2-р улирал

173

6.2

Эхний хагас жилд бүгд

229

4.5

Бусад байгууллагад

1-р улирал

1

0.04

2-р улирал

19

0.7

Эхний хагас жилд бүгд

20

0.4

3

Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

Эрүүл мэндийн улмаас

1-р улирал

7

0.3

2-р улирал

12

0.4

Эхний хагас жилд бүгд

19

0.4

Тэтгэвэрт гарах

1-р улирал

44

2.0

2-р улирал

57

2.0

Эхний хагас жилд бүгд

101

2.0

Бусад үндэслэлээр

1-р улирал

81

3.6

2-р улирал

50

1.8

Эхний хагас жилд бүгд

131

2.7

4

Суралцахыг хүссэн тухай

1-р улирал

122

5.5

2-р улирал

65

2.3

Эхний хагас жилд бүгд

187

3.7

5

Ар тал,  хангалт үйлчилгээний тухай

1-р улирал

-

-

2-р улирал

-

-

Эхний хагас жилд бүгд

-

-

6

Ажлын байрны нөхцөл байдлын тухай

1-р улирал

14

0.6

2-р улирал

22

0.8

Эхний хагас жилд бүгд

36

0.7

7

Нийгмийн асуудлыг сайжруулах тухай

1-р улирал

22

1.0

2-р улирал

68

2.4

Эхний хагас жилд бүгд

90

1.8

8

Албан тушаалтны ёс зүй, хариуцлагын тухай

1-р улирал

-

-

2-р улирал

-

-

Эхний хагас жилд бүгд

-

-

9

Тусламж, тэтгэмж хүссэн тухай

1-р улирал

34

1.5

2-р улирал

14

0.5

Эхний хагас жилд бүгд

48

0.9

10

Орон сууц, гэр олгуулахыг хүссэн тухай

1-р улирал

17

0.7

2-р улирал

11

0.4

Эхний хагас жилд бүгд

28

0.5

11

Энхийг дэмжих ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэхийг хүссэн тухай

1-р улирал

35

1.6

2-р улирал

56

2.0

Эхний хагас жилд бүгд

91

1.8

12

Гэрээт хилчний албаны тухай

1-р улирал

15

0.7

2-р улирал

19

0.7

Эхний хагас жилд бүгд

34

0.7

13

Бусад

1-р улирал

544

24.0

2-р улирал

499

18.0

Эхний хагас жилд бүгд

1043

20.8

Нийт

1-р улирал

1670

75.1

2-р улирал

1801

65.0

Эхний хагас жилд бүгд

3471

69.5

 

           

Гурав.Өргөдөл, гомдлын агуулга

б)Гадны иргэд

 

д/д

Зонхилж байгаа асуудал

Хугацаа

Өргөдлийн тоо

Нийт өргөдөл, гомдолтой харьцуулсан хувь

1

Ажилд орох тухай

Ажилд орохыг хүссэн

1-р улирал

203

9.1

2-р улирал

219

8.0

Эхний хагас жилд бүгд

422

8.4

Цол сэргээж ажилд орохыг хүссэн

1-р улирал

7

0.3

2-р улирал

21

0.7

 Эхний хагас жилд бүгд

28

0.5

2

Албан тушаалтны ёс зүй, хариуцлагын тухай

1-р улирал

-

-

2-р улирал

-

-

Эхний хагас жилд бүгд

-

-

3

Тусламж, тэтгэмж хүссэн тухай

1-р улирал

10

0.4

2-р улирал

32

1.1

Эхний хагас жилд бүгд

42

0.8

4

Орон сууц, гэр олгуулахыг хүссэн тухай

1-р улирал

-

 

2-р улирал

9

0.4

Эхний хагас жилд бүгд

9

0.18

5

Хугацаат цэргийн албан хаагчид орон нутгийн чөлөө олгохыг хүссэн тухай

1-р улирал

33

1.5

2-р улирал

34

1.2

Эхний хагас жилд бүгд

67

1.3

6

Хугацаат цэргийн албан хаагчийг ар гэрийн гачигдлаар чөлөөлүүлэхийг хүссэн тухай

1-р улирал

20

0.9

2-р улирал

29

1.0

Эхний хагас жилд бүгд

49

0.98

7

Гэрээт хилчний албаны тухай

1-р улирал

-

-

2-р улирал

3

0.1

Эхний хагас жилд бүгд

3

0.06

 

8

Хилийн бүс, зурваст нэвтрэх зөвшөөрөл хүссэн тухай

1-р улирал

44

2.0

2-р улирал

212

7.6

Эхний хагас жилд бүгд

256

5.1

9

Лавлагаа олгохыг хүссэн тухай

1-р улирал

203

9.1

2-р улирал

399

14.4

Эхний хагас жилд бүгд

602

12.05

10

Бусад

1-р улирал

29

1.3

2-р улирал

16

0.6

Эхний хагас жилд бүгд

45

0.9

Нийт

1-р улирал

552

24.8

2-р улирал

971

35.0

Эхний хагас жилд бүгд

1523

30.5

 

в) Өргөдөл, гомдлын ангилал, тоон үндэслэл

 

д/д

Өргөдөл гомдлын ангилал

Хугацаа

Тоо

Шийдвэрлэлт

Тайлбар

1

Өргөдөл

1-р улирал

2222

91.7

-

2-р улирал

2772

94.6

-

Эхний хагас жилд бүгд

4994

93.3

-

2

Хүсэлт

1-р улирал

-

-

-

2-р улирал

-

-

-

Эхний хагас жилд бүгд

-

-

-

3

Гомдол

1-р улирал

-

-

-

2-р улирал

-

-

-

Эхний хагас жилд бүгд

-

-

-

Нийт дүн

4994

93.1

-

 

ХИЛ ХАМГААЛАХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР