News :
About us » History timeline
Хил Хамгаалах Байгууллагын түүхэн замнал

1933 он

БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 1933 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 3 дугаар тогтоолоор Цэргийн бөгөөд Хязгаарын хэлтэс нэртэйгээр Дотоодыг хамгаалах газрын харъяанд байгуулагдсан.

1936 он

Дотоодыг хамгаалах газрын харъяа Цэргийн ба хязгаарын хэргийг удирдах газар

1940 он

Дотоод явдлын яамны харъяа Хязгаарын ба Дотоодын цэргийн хэргийг удирдах газар

1953 он

Дотоод явдлын яамны харъяа Хязгаарын ба Дотоодын цэргийн албыг  эрхлэх хэлтэс

1955 он

Цэргийн ба НАХЯ-ны харъяа Хилийн албаны хэлтэс

1959 он

НАХЯ-ны харъяа Хилийн албаны хэлтэс

1969 он

НАХЯ-ны харъяа Хязгаарын ба Дотоодын цэргийн хэргийг эрхлэх газар

1979 он

НАХЯ-ны харъяа Хязгаарын ба Дотоодын цэргийн хэрэг эрхлэх ерөнхий газар

1979 он

НАХЯ-ны харъяа Хилийн ба Дотоодын цэргийг удирдах ерөнхий газар

1990 он

Улсын аюулгүй байдлыг хангах газрын харъяа Хилийн цэрэг

1993 он

Засгийн газрын дэд бүтцийн байгууллага Хилийн цэргийг удирдах газар

1996 он

БХЯ-ны харъяа тохируулагч агентлаг Хилийн цэргийг удирдах газар

2002 он

ХЗДХЯ-ны харъяа  тохируулагч агентлаг Хил хамгаалах ерөнхий газар

 

06.27.2012 | Count : 3040
Other