News :
National border of Mongolia » For your knowledge
Таны мэдлэгийн санд

Монгол Улсын хил

Монгол Улсын хилийн нийт урт              - 8252,658 км бөгөөд үүнээс:

 • хуурай газраар            - 7351,6 км,
 • усаар                          - 901,058 км

Монгол-Хятадын хилийн урт      - 4709,658 км бөгөөд үүнээс:

 • хуурай газраар                 - 4488,6 км,
 • усаар                                  - 221,058 км хиллэдэг.

Монгол-Оросын хилийн урт         - 3543.0 км бөгөөд үүнээс:

 • хуурай газраар                   - 2863,0 км,
 • усаар                                   - 680,0 км тус тус хиллэдэг.

Улсын хилийн нийт уртын 57,0 хувийг өмнөд хил, 43,0 хувийг хойд хил эзэлдэг.

 

                                                       Хилийн гэрээ, хэлэлцээр

Хил Хамгаалах Байгууллага хилийн асуудлаар байгуулсан

 • Монгол–Оросын хооронд          -15
 • Монгол–Хятадын хооронд        -13
 • Монгол Улс бусад улстай           - 24 нийт 52 Монгол  Улсын олон улсын

 гэрээ, хэлэлцээрүүдийг мөрдөн ажилладаг.

 

Хилийн боомт

 • Олон Улсын                                                       - 14
 • Хоёр талын байнгын                                         - 10
 • Хоёр талын түр                                                  - 15
 • Дамжин өнгөрөх                                                 - 7

            Нийт-46 ШНБ-оор зорчигч, тээврийн хэрэгслийг улсын хилээр нэвтрүүлж байна. Хилийн боомтоор жилд дунджаар 3 сая гаруй зорчигч, 1,5 сая зорчигч, тээврийн хэрэгслийг шалган нэвтрүүлдэг.

Монгол Улсын хилийн тэмдэг

Монгол Улсын хилийн нийт тэмдэг – 3458 ш              Үүнээс

Монгол-Хятадын хилд                                       – 1533

 • Дангаар босгосон                                    – 1487
 • Хосоор                                                      – 28
 • Гураваар                                                   – 18   
 • Төрийн сүлдтэй                                        – 15

Монгол-Оросын хилд                                                      – 1925

 • Үндсэн тэмдэг                                           – 765
 • Усан хилийн тэмдэг                                  – 165
 • Усан хилийн хөвүүр                                  – 2
 • Шилжилтийн тэмдэг                                 – 32
 • Завсрын тэмдэг                                        – 960
 • Зүүн уулзварын тэмдэг                                – 1
 • Төрийн сүлдтэй тэмдэг                             – 963 

 

Монгол Улсын хилийн захын цэг

 • Баруун захын цэг нь Монгол Алтайн нурууны 3252.0 тоот өндөрлөгөөс 3371.0 тоот өндөрлөг хүрэх хэсгийн ус хагалбарын шугам баруун тийш цүлхийсэн хэсэг дээр байрлана.
 • Хойд захын цэг нь хилийн 350 дугаар тэмдэг Монгол Шарын даваа 2091,6 тоот өндөрлөг дээр байрлана.
 • Зүүн захын цэг нь хилийн 1316 дугаар тэмдэг Модтой хамар уулын зүүн  талд уулын хажуугийн 1305 тоот өндөрлөгөөс баруун өмнө зүгт 190.0 метр зайд 1292.5 тоот дээр байрлана.
 • Өмнөд захын цэг нь хилийн 652 дугаар тэмдэг Орвог Гашууны Бор толгойн 799.9 тоот дээр байрлана.
06.27.2012 | Count : 4132
Other