News :
News & Information » News releases
Зүүн бүсийн аймгуудын үйлчилгээний ажилтнуудад мэргэжил олгох сургалт, семинар зохион байгууллаа.

Малын индекжүүлсэн даатгалын төслийн тус аймаг дахь салбар энэхүү даатгалын ач холбогдлыг орон нутгийнханд сурталчлах, хамруулах ажлаа эрчимжүүлж байна.

06.24.2012 | Count : 4317
Other