News :
News & Information » News releases
Гадаадын зочид, төлөөлөгчид өргөн оролцлоо

Аймгийн Засаг даргын гаргасан захирамжийн дагуу ойгоос ихээхэн хэмжээний мод бэлтгэдэг сумдын нутаг дэвсгэр дээр хяналтын пост, зарим газар явуулын эрүүл ажиллуулж эхэлжээ.

06.03.2011 | Count : 3610
Other