News :
For our customers » Permission, Request and other services
Хил хамгаалах байгууллагын Төв Архивын лавлагаа
  Архиваар үйлчлүүлэхэд дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:   Иргэний үнэмлэх; Ажиллаж байсан тухай болон хугацаат цэргийн алба хаасан тухай мэдээллээ дэлгэрэнгүй бичсэн өргөдөл, үйлчилгээний хураамж 1000 төгрөгийн хамт; Хөдөлмөрийн дэвтэр /Нийгмийн даатгалын дэвтэр/; Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх /Цэргийн батлах/.   Үйлчилгээний хураамж:   ҮАГ-ын даргын 2007 оны 03 дугаар тушаалын дагуу дараах хураамжийг авна. Үүнд: 1.Архивын лавлагааны үнэ 2500 төгрөг 2. Цалингийн тодорхойлолтын үнэ-2500 төгрөг 3. Хугацаат цэргийн алба хаасан тухай лавлагаа-1500 төгрөг 4. Баримтын хуулбарын үнэ-1500 төгрөг. Жич: 1990 оноос өмнөх хил хамгаалах байгууллагын үйл ажиллагаанд холбогдолтой удирдлагын баримт бичиг, хугацаат цэргийн алба хаагчдийн ...
06.30.2012 | Count : 2987
Read more
Хилийн бүс, зурваст нэвтрэх зөвшөөрөл
  Хилийн бүс, зурваст нэвтрэх зөвшөөрлийг хүссэн иргэн, албан байгууллага, аж   ахуйн нэгж  байгууллага  дараах  материалыг  бүрдүүлсэн  байна.  а. Иргэн: Хилийн бүс, зурваст нэвтрэх зорилго, хугацаа, замнал зэргийг тусгасан хүсэлт өргөдөл; Хувь хүмүүсийн нэрсийн жагсаалт, баримт бичгийн хуулбар; Гадаадын иргэдийн хувьд зохих ангиллын виз бүхий гадаад паспорт /хуулбар/; Тээврийн хэрэгслийн техникийн гэрчилгээний хуулбар.   б. Аж   ахуйн  нэгж  байгууллага: Хилийн бүс, зурваст нэвтрэх зорилго, хугацаа, замнал зэргийг тусгасан албан  тоот; Байгууллагын гэрчилгээ  болон хуулбар; Ашигт малтмалын газрын кадастрын албанаас олгосон ашигт малтмалын ...
06.30.2012 | Count : 3330
Read more

1 Total: 2
Other