Мэдээ :
Хуанли
Бодлого, эрх зүй » Холбогдох журам, заавар
Хуулийн байгууллагуудын мэдээллийн нэгдсэн вэб хуудсыг ажиллуулах журам

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / Хуулийн байгууллагуудын мэдээллийн нэгдсэн вэб хуудсыг ажиллуулах журам/ 

 

 

 

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / Хуулийн байгууллагуудын мэдээллийн нэгдсэн вэб хуудсыг ажиллуулах журам/

 

 

2002 оны 8 дугаар сарын 20-ны өдөр                                                                                                   Улаанбаатар хот

 

 

Дугаар 181 Хууль зүйн салбарын мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог боловсронгуй болгох, хуулийн байгууллагуудын мэдээллийн нэгдсэн вэб хуудасны баяжуулалтыг тогтмолжуулах зорилгоор ТУШААХ нь:


1. "Хуулийн байгууллагуудын мэдээллийн нэгдсэн вэб хуудсыг ажиллуулах журам"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.


2. Журмын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Мэдээлэл, хяналт- шинжилгээ, үнэлгээний газар /Д.Мөнхгэрэл/-т даалгасугай.


САЙД                                                      Ц.НЯМДОРЖ

2002 оны 08 сарын 20