Мэдээ :
Хуанли
Бодлого, эрх зүй » Холбогдох журам, заавар
Хил Хамгаалах байгууллагын Хүний нөөцийн дүрэм

 

ХИЛ ХАМГААЛАХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН

ДАРГЫН ТУШААЛ

2010  оны 06 дугаар

сарын 16 өдөр                                            Дугаар А/25                                Улаанбаатар хот

Монгол Улсын “Засгийн газрын Агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай” хуулийн 2 дугаар бүлгийн 7 дугаар зүйлийн 1-ийн 9-д заасныг үндэслэн             ТУШААХ нь:

 

            1. Хил  хамгаалах байгууллагын “Хүний нөөцийн дүрэм”-ийг хавсралтаар батлаж, 2010 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.

            2. Дүрмийг бие бүрэлдэхүүнд судлуулж, мөрдөж ажиллахыг газар, хэлтсийн дарга, ангиудын захирагч нарт, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргааны удирдлага хариуцсан дэд дарга /хурандаа Б.Буянжав/-д даалгасугай.

            3. Энэ дүрэм батлагдсантай холбогдуулан ХХЕГ-ын даргын 2007 оны Хил хамгаалах байгууллагын “Хүний нөөцийн дүрэм”-ийг батлах тухай А/45, “Сонгон шалгаруулах журам” батлах тухай А/52 дугаар тушаалуудыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

ДАРГА

БРИГАДЫН ГЕНЕРАЛ                                         Ц.СЭРГЭЛЭН

 

 

 

 

 

2012 оны 06 сарын 16