Мэдээ :
Хуанли
Бодлого, эрх зүй » Холбогдох журам, заавар
ХИЛ ХАМГААЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН 2016 ОНЫ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН НЭГДСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

                                                                                                                                                                                                             

Гүйцэтгэх хяналт,

Хугацаа /сараар/,   Хамрагдах хүрээ

Зардлын тооцоо

/мянган төгрөгөөр/

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 

1

Удирдамжийн биелэлтийн шалгалт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хилийн нийт ангид

 

 

2

Дотоод аудитын шалгалт

 

 

Говь цөлийн бүсийн 2 ангид

 

Төвийн бүсийн 1 ангид

Ой тайгын бүсийн 2 ангид

Ой тайгын бүсийн 2 ангид

 

Уулын бүсийн 2 ангид

 

Тал хээрийн бүсийн 3 ангид

 

 

3

Дотоод хяналтын  шалгалт

 

 

Тал хээрийн бүсийн 2 ангид

Ой тайгын бүсийн 2 анги

 

Төвлөр-сөн хангалт

ХЦ-ийн ДӨТ

 

Төвийн бүсийн 1 ангид

Ой тайгын бүсийн 2 ангид

 

 

 

 

Төвлөрсөн хангалт,

 

ХЦ-ийн ДӨТ

 

 

 

4

Авто техникийн улсын үзлэг, тооллого

 

 

Төвийн бүсийн нийт ангид

Ой тайгыа, говь цөлийн бүсийн нийт ангид

Тал хээр, Уулын бүсийн нийт ангид

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Санхүүгийн баримтын шалгалт

 

 

Төвийн бүсийн 2 ангид

Төвийн бүсийн 1 ангид

ХҮА

Тал хээрийн бүсийн 2 ангид

Говь цөлийн бүсийн 3 ангид

 

Ой тайгын бүсийн 2 ангид

Говь цөлийн бүсийн 2 ангид

Төвийн бүсийн 1 ангид

 

 

 

6

Эрүүл ахуй, халдвар судлалын хяналт

 

 

Ой тайгын бүсийн 1 ангид

 

 

Төвийн бүсийн 3 ангид

 

 

Төвийн бүсийн 3 ангид

 

 

Тал хээрийн бүсийн 2, Говь цөлийн бүсийн 2 ангид

Ой тайгын бүсийн 4 ангид

 

 

Төвийн бүсийн 3 ангид

 

 

Төвийн бүсийн 2 ангид

 

 

 

 

 

 

 

 

Төвийн бүсийн 2 ангид

 

 

 

 

7

Төрийн нууцын үзлэг тооллого

 

Төвийн бүсийн 2 ангид

Төвийн бүсийн 2 ангид

Төвийн бүсийн 2 ангид

Тал хээрийн бүсийн 2 ангид

Ой тайгын бүсийн 3 ангид

 

 

Төвийн бүсийн 2 ангид

 

 

 

 

 

 

 

8

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний шалгалт

 

Бүс тус бүрээс 1 анги

 

 

 

9

Хэрэглэгчийн үнэлгээ хийх

 

Хил хамгаалах байгууллагад хэрэглэгчийн үнэлгээг жилдээ 5 хүн 10 хоног

 

 

 

 

2016 оны 10 сарын 12