Мэдээ :
Хуанли
Бодлого, эрх зүй » Хилийн бодлого
Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал

 

Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал батлах тухай

 

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал батлах тухай

2010 оны 07 сарын 15 өдөр                                                                                                    Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

Дугаар 48

 


Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.“Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал”-ыг хавсралтаар баталсугай.


2.Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалыг хэвлэлд нийтлэх найруулгыг Төрийн нууцын тухай хуульд нийцүүлэн бэлтгэж төрийн албан ёсны хэвлэлд нийтлэхийг Улсын Их Хурлын Тамгын газар /Ц.Шаравдорж/-т даалгасугай.


3.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын болон гадаад бодлогын үзэл баримтлал, цэргийн номлол батлах, нийтлэх тухай” Улсын Их Хурлын 1994 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн 56 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ

 

2010 оны 07 сарын 15