Мэдээ :
Хуанли
Хил хамгаалах байгууллага » Зорилго, зорилт

ХИЛ ХАМГААЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

            Хил хамгаалалтын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгон, мэргэжлийн чиг хандлагад нийцүүлж, хил хамгаалалтын чадавхийг дээшлүүлэн, улсын хилийн халдашгүй дархан байдал, хил орчмын нутаг дэвсгэрийн аюулгүй байдлыг хангана.

 

 

ХИЛ ХАМГААЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН 2018 ОНЫ ЗОРИЛТ

Үйл ажиллагааны шинэчлэлийг эрчимжүүлж, улсын хил хамгаалалтын үр дүнг дээшлүүлнэ!

2012 оны 07 сарын 07