Мэдээ :
Хуанли
Хил хамгаалах байгууллага » Алсын хараа

ХИЛ ХАМГААЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ

            Хил хамгаалах байгууллага нь эрхэм зорилгодоо хүрэхийн тулд дараах үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлнэ.

Улсын хил хамгаалах үйл ажиллагааг мэргэжлийн шуурхай удирдлага, албаны зохион байгуулалт, сэтгэл зүй, сурталчилгаа, холбоо, мэдээллийн технологоор хангах.

            Төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах, хил хамгаалах үйл ажиллагааны стратегийн төлөвлөлт, гадаад харилцааны хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, санхүү, хөрөнгө оруулалт, барилга захиалга, материал, техник хэрэгслийн хангалтын шинэчлэлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх.

            Улсын хил хамгаалах байгууллагад мэргэжлийн хяналт, дотоод аудит хийх, судалгаа, дүн шинжилгээ хийх үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх

 

2014 оны 03 сарын 21