Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 02 дугаар сар
  • 15:14
  • 1243

Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2019 оны 02 дугаар сард 258 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн.

Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилбал:

Өргөдөл, гомдлын ангилал

Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн

Үүнээс шийдвэрлэсэн

Гомдол

Өргөдөл

Бүгд

Хувь

1

Ажилд орох тухай  

-

3

3

33.3

2

Шилжих тухай

-

11

11

45.4

3

Офицер, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн тухай

-

7

7

71.4

4

Цолоо сэргээлгэж, ажилд орохыг хүссэн тухай  

-

-

-

-

5

Орон сууц, гэр олгуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

6

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-д гачигдлын чөлөө хүссэн тухай

-

17

17

88.2

7

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-г албанаас чөлөөлүүлэхийг хүссэн тухай

-

4

4

100

8

Мөнгөн тэтгэмж хүссэн тухай

-

2

2

100

9

Цэргийн тэтгэвэрт гарах тухай

-

4

4

75

10

Суралцахыг хүссэн тухай

-

6

6

66.6

11

Лавлагаа олгохыг хүссэн тухай

-

80

80

100

12

Хохирол барагдуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

13

Чөлөө олгохыг хүссэн тухай

-

3

3

100

14

Улсын хилд алба хаасны 5 жилийн урамшуулал олгохыг хүссэн тухай

-

-

-

-

15

Гэрээт хилчний албаны тухай

-

-

-

-

16

Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн тухай

-

1

1

100

17

Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн тухай

-

4

4

100

18

Бусад асуудлаар

-

116

116

100

 

Нийт:

-

258

258

83