Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 03 дугаар сар
  • 15:15
  • 1357

Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2019 оны 03 дугаар сард 247 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн.

Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилбал:

Өргөдөл, гомдлын ангилал

Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн

Үүнээс шийдвэрлэсэн

Гомдол

Өргөдөл

Бүгд

Хувь

1

Ажилд орох тухай  

-

8

8

25

2

Шилжих тухай

-

9

9

33.3

3

Офицер, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн тухай

-

12

12

66.6

4

Цолоо сэргээлгэж, ажилд орохыг хүссэн тухай  

-

8

8

25

5

Орон сууц, гэр олгуулахыг хүссэн тухай

-

5

5

-

6

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-д гачигдлын чөлөө хүссэн тухай

-

8

8

100

7

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-г албанаас чөлөөлүүлэхийг хүссэн тухай

-

5

5

100

8

Мөнгөн тэтгэмж хүссэн тухай

-

-

-

-

9

Цэргийн тэтгэвэрт гарах тухай

-

12

12

58.3

10

Суралцахыг хүссэн тухай

-

5

5

60

11

Лавлагаа олгохыг хүссэн тухай

-

131

131

100

12

Хохирол барагдуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

13

Чөлөө олгохыг хүссэн тухай

-

25

25

80

14

Улсын хилд алба хаасны 5 жилийн урамшуулал олгохыг хүссэн тухай

-

-

-

-

15

Гэрээт хилчний албаны тухай

-

-

-

-

16

Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн тухай

-

2

2

100

17

Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн тухай

-

6

6

100

18

Бусад асуудлаар

-

11

11

100

 

Нийт:

-

247

247

72.9