Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 04 дүгээр сар
  • 15:21
  • 1551

Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2019 оны 04 дүгээр сард 386 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн.

Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилбал:

Өргөдөл, гомдлын ангилал

Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн

Үүнээс шийдвэрлэсэн

Гомдол

Өргөдөл

Бүгд

Хувь

1

Ажилд орох тухай  

-

7

7

28.5

2

Шилжих тухай

-

21

21

71.4

3

Офицер, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн тухай

-

7

7

85.7

4

Цолоо сэргээлгэж, ажилд орохыг хүссэн тухай  

-

-

-

-

5

Орон сууц, гэр олгуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

6

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-д гачигдлын чөлөө хүссэн тухай

-

1

1

100

7

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-г албанаас чөлөөлүүлэхийг хүссэн тухай

-

2

2

100

8

Мөнгөн тэтгэмж хүссэн тухай

-

4

4

75

9

Цэргийн тэтгэвэрт гарах тухай

-

7

7

100

10

Суралцахыг хүссэн тухай

-

9

9

33.3

11

Лавлагаа олгохыг хүссэн тухай

-

174

174

100

12

Хохирол барагдуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

13

Чөлөө олгохыг хүссэн тухай

-

-

-

-

14

Улсын хилд алба хаасны 5 жилийн урамшуулал олгохыг хүссэн тухай

-

-

-

-

15

Гэрээт хилчний албаны тухай

-

-

-

-

16

Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн тухай

-

-

-

-

17

Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн тухай

-

4

4

100

18

Бусад асуудлаар

-

150

150

100

 

Нийт:

-

386

386

81.2