Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 05 дугаар сар
  • 15:22
  • 1231

Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2019 оны 05 дугаар сард 224 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн.

Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилбал:

Өргөдөл, гомдлын ангилал

Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн

Үүнээс шийдвэрлэсэн

Гомдол

Өргөдөл

Бүгд

Хувь

1

Ажилд орох тухай  

-

7

7

28.5

2

Шилжих тухай

-

-

-

-

3

Офицер, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн тухай

-

27

27

70.3

4

Цолоо сэргээлгэж, ажилд орохыг хүссэн тухай  

-

8

8

75

5

Орон сууц, гэр олгуулахыг хүссэн тухай

-

1

1

-

6

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-д гачигдлын чөлөө хүссэн тухай

-

12

12

75

7

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-г албанаас чөлөөлүүлэхийг хүссэн тухай

-

8

8

62.5

8

Мөнгөн тэтгэмж хүссэн тухай

-

6

6

50

9

Цэргийн тэтгэвэрт гарах тухай

-

8

8

75

10

Суралцахыг хүссэн тухай

-

7

3

42.8

11

Лавлагаа олгохыг хүссэн тухай

-

74

74

100

12

Хохирол барагдуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

13

Чөлөө олгохыг хүссэн тухай

-

7

7

100

14

Улсын хилд алба хаасны 5 жилийн урамшуулал олгохыг хүссэн тухай

-

-

-

-

15

Гэрээт хилчний албаны тухай

-

1

1

100

16

Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн тухай

-

3

3

100

17

Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн тухай

-

8

8

100

18

Бусад асуудлаар

-

47

47

100

 

Нийт:

-

224

224

77