Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 06 дугаар сар
  • 15:26
  • 1328

Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2019 оны 06 дугаар сард 267 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн.

Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилбал:

Өргөдөл, гомдлын ангилал

Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн

Үүнээс шийдвэрлэсэн

Гомдол

Өргөдөл

Бүгд

Хувь

1

Ажилд орох тухай  

-

16

16

31.2

2

Шилжих тухай

-

37

37

67.5

3

Офицер, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн тухай

-

36

36

77.7

4

Цолоо сэргээлгэж, ажилд орохыг хүссэн тухай  

-

-

-

-

5

Орон сууц, гэр олгуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

6

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-д гачигдлын чөлөө хүссэн тухай

-

17

17

88.2

7

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-г албанаас чөлөөлүүлэхийг хүссэн тухай

-

14

14

78.5

8

Мөнгөн тэтгэмж хүссэн тухай

-

7

7

57.1

9

Цэргийн тэтгэвэрт гарах тухай

-

16

16

81.2

10

Суралцахыг хүссэн тухай

-

5

5

60

11

Лавлагаа олгохыг хүссэн тухай

-

77

77

100

12

Хохирол барагдуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

13

Чөлөө олгохыг хүссэн тухай

-

4

4

100

14

Улсын хилд алба хаасны 5 жилийн урамшуулал олгохыг хүссэн тухай

-

-

-

-

15

Гэрээт хилчний албаны тухай

-

2

2

50

16

Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн тухай

-

14

14

100

17

Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн тухай

-

7

7

100

18

Бусад асуудлаар

-

15

15

100

 

Нийт:

-

267

267

73.6