Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 07 дугаар сар
  • 15:31
  • 1406

Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2019 оны 07 дугаар сард 290 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн.

Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилбал:

Өргөдөл, гомдлын ангилал

Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн

Үүнээс шийдвэрлэсэн

Гомдол

Өргөдөл

Бүгд

Хувь

1

Ажилд орох тухай  

-

10

10

30

2

Шилжих тухай

-

14

14

64.2

3

Офицер, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн тухай

-

3

3

66.6

4

Цолоо сэргээлгэж, ажилд орохыг хүссэн тухай  

-

-

-

-

5

Орон сууц, гэр олгуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

6

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-д гачигдлын чөлөө хүссэн тухай

-

7

7

71.4

7

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-г албанаас чөлөөлүүлэхийг хүссэн тухай

-

13

13

61.5

8

Мөнгөн тэтгэмж хүссэн тухай

-

2

2

100

9

Цэргийн тэтгэвэрт гарах тухай

-

7

7

71.4

10

Суралцахыг хүссэн тухай

-

1

1

100

11

Лавлагаа олгохыг хүссэн тухай

-

47

47

100

12

Хохирол барагдуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

13

Чөлөө олгохыг хүссэн тухай

-

4

4

100

14

Улсын хилд алба хаасны 5 жилийн урамшуулал олгохыг хүссэн тухай

-

-

-

-

15

Гэрээт хилчний албаны тухай

-

-

-

-

16

Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн тухай

-

21

21

100

17

Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн тухай

-

4

4

100

18

Бусад асуудлаар

-

157

157

100

 

Нийт:

-

290

290

81.9