Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2020 оны 04 дүгээр сар
  • 16:27
  • 1343

Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2020 оны 04 дүгээр сард

119 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд

шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн

 

Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилбал:

Өргөдөл, гомдлын ангилал

Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн

Үүнээс шийдвэрлэсэн

Гомдол

Өргөдөл

Бүгд

Хувь

1

Ажилд орох тухай

-

7

7

14.2

2

Шилжих тухай

-

24

24

37.5

3

Офицер, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн тухай

-

10

10

80

4

Цолоо сэргээлгэж, ажилд орохыг хүссэн тухай

-

14

14

21.4

5

Орон сууц, гэр олгуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

6

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-д гачигдлын чөлөө хүссэн тухай

-

9

9

66.6

7

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-г албанаас чөлөөлүүлэхийг хүссэн тухай

-

4

4

50

8

Мөнгөн тэтгэмж хүссэн тухай

-

3

3

66.6

9

Цэргийн тэтгэвэрт гарах тухай

-

22

22

50

10

Суралцахыг хүссэн тухай

-

7

7

100

11

Хохирол барагдуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

12

Чөлөө олгохыг хүссэн тухай

-

3

3

66.6

13

Улсын хилд алба хаасны 5 жилийн урамшуулал олгохыг хүссэн тухай

-

-

-

-

14

Гэрээт хилчний албаны тухай

-

-

-

-

15

Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн тухай

-

1

1

100

16

Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн тухай

-

7

7

100

17

Бусад асуудлаар

-

8

8

100

 

Нийт:

-

119

119

65.6