Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2020 оны 12 дугаар сар
  • 16:36
  • 654

Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2020 оны 12 дугаар сард

84 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд

шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн

 

Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилбал:

Өргөдөл, гомдлын ангилал

Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн

Үүнээс шийдвэрлэсэн

Гомдол

Өргөдөл

Бүгд

Хувь

1

Ажилд орох тухай

-

7

7

57.1

2

Шилжих тухай

-

11

11

81.8

3

Офицер, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн тухай

-

40

40

50

4

Цолоо сэргээлгэж, ажилд орохыг хүссэн тухай

-

6

6

66.6

5

Орон сууц, гэр олгуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

6

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-д гачигдлын чөлөө хүссэн тухай

-

2

2

100

7

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-г албанаас чөлөөлүүлэхийг хүссэн тухай

-

2

2

100

8

Мөнгөн тэтгэмж хүссэн тухай

-

3

3

100

9

Цэргийн тэтгэвэрт гарах тухай

-

6

6

83.3

10

Суралцахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

11

Хохирол барагдуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

12

Чөлөө олгохыг хүссэн тухай

-

2

2

100

13

Улсын хилд алба хаасны 5 жилийн урамшуулал олгохыг хүссэн тухай

-

-

-

-

14

Гэрээт хилчний албаны тухай

-

-

-

-

15

Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн тухай

-

-

-

-

16

Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн тухай

-

5

5

100

17

Бусад асуудлаар

-

-

-

-

 

Нийт:

-

 

84

84

83.8