Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2021 оны 01 дүгээр сар
  • 16:38
  • 889

Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2021 оны 01дүгээр сард

98 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд

шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн

 

Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилбал:

Өргөдөл, гомдлын ангилал

Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн

Үүнээс шийдвэрлэсэн

Гомдол

Өргөдөл

Бүгд

Хувь

1

Ажилд орох тухай

-

7

7

42.8

2

Шилжих тухай

-

17

17

41.1

3

Офицер, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн тухай

-

10

10

40

4

Цолоо сэргээлгэж, ажилд орохыг хүссэн тухай

-

12

12

16.6

5

Орон сууц, гэр олгуулахыг хүссэн тухай

-

1

1

-

6

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-д гачигдлын чөлөө хүссэн тухай

-

6

6

100

7

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-г албанаас чөлөөлүүлэхийг хүссэн тухай

-

10

10

40

8

Мөнгөн тэтгэмж хүссэн тухай

-

2

2

100

9

Цэргийн тэтгэвэрт гарах тухай

-

9

9

55.5

10

Суралцахыг хүссэн тухай

-

8

8

100

11

Хохирол барагдуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

12

Чөлөө олгохыг хүссэн тухай

-

2

2

100

13

Улсын хилд алба хаасны 5 жилийн урамшуулал олгохыг хүссэн тухай

-

-

-

-

14

Гэрээт хилчний албаны тухай

-

-

-

-

15

Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн тухай

-

1

1

-

16

Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн тухай

-

4

4

100

17

Бусад асуудлаар

-

9

9

100

 

Нийт:

-

 

98

98

69.6