Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2021 оны 02 дугаар сар
  • 16:39
  • 952

Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2021 оны 02 дугаар сард

80 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд

шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн

 

Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилбал:

Өргөдөл, гомдлын ангилал

Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн

Үүнээс шийдвэрлэсэн

Гомдол

Өргөдөл

Бүгд

Хувь

1

Ажилд орох тухай

-

3

3

66,6

2

Шилжих тухай

-

14

14

57,1

3

Офицер, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн тухай

-

19

19

84,2

4

Цолоо сэргээлгэж, ажилд орохыг хүссэн тухай

-

7

7

57,1

5

Орон сууц, гэр олгуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

6

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-д гачигдлын чөлөө хүссэн тухай

-

3

3

100

7

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-г албанаас чөлөөлүүлэхийг хүссэн тухай

-

2

2

100

8

Мөнгөн тэтгэмж хүссэн тухай

-

5

5

100

9

Цэргийн тэтгэвэрт гарах тухай

-

7

7

100

10

Суралцахыг хүссэн тухай

-

11

11

100

11

Хохирол барагдуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

12

Чөлөө олгохыг хүссэн тухай

-

1

1

100

13

Улсын хилд алба хаасны 5 жилийн урамшуулал олгохыг хүссэн тухай

-

-

-

-

14

Гэрээт хилчний албаны тухай

-

-

-

-

15

Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн тухай

-

-

-

-

16

Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн тухай

-

4

4

100

17

Бусад асуудлаар

4

-

4

100

 

Нийт:

-

 

80

80

80,75