Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2021 оны 03 дугаар сар
  • 16:40
  • 808

Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2021 оны 03 дугаар сард

221 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд

шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн

 

Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилбал:

Өргөдөл, гомдлын ангилал

Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн

Үүнээс шийдвэрлэсэн

Гомдол

Өргөдөл

Бүгд

Хувь

1

Ажилд орох тухай

-

11

11

36,3

2

Шилжих тухай

-

60

60

58,3

3

Офицер, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн тухай

-

22

22

68,1

4

Цолоо сэргээлгэж, ажилд орохыг хүссэн тухай

-

22

22

27,2

5

Орон сууц, гэр олгуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

6

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-д гачигдлын чөлөө хүссэн тухай

-

13

13

100

7

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-г албанаас чөлөөлүүлэхийг хүссэн тухай

-

6

6

100

8

Мөнгөн тэтгэмж хүссэн тухай

-

6

6

100

9

Цэргийн тэтгэвэрт гарах тухай

-

23

23

100

10

Суралцахыг хүссэн тухай

-

33

33

100

11

Хохирол барагдуулахыг хүссэн тухай

-

1

1

100

12

Чөлөө олгохыг хүссэн тухай

-

3

3

100

13

Улсын хилд алба хаасны 5 жилийн урамшуулал олгохыг хүссэн тухай

-

-

-

-

14

Гэрээт хилчний албаны тухай

-

-

-

-

15

Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн тухай

-

-

-

-

16

Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн тухай

-

12

12

100

17

Бусад асуудлаар

-

9

9

100

 

Нийт:

-

 

221

221

83,8