Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2021 оны 07 дугаар сар
  • 15:17
  • 689

Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2021 оны 07 дугаар сард

157 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд

шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн

Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилбал:

Өргөдөл, гомдлын ангилал

Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн

Үүнээс шийдвэрлэсэн

Гомдол

Өргөдөл

Бүгд

Хувь

1

Ажилд орох тухай

-

5

5

60

2

Шилжих тухай

-

38

38

81,5

3

Офицер, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн тухай

-

28

28

75

4

Цолоо сэргээлгэж, ажилд орохыг хүссэн тухай

-

5

5

40

5

Орон сууц, гэр олгуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

6

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-д гачигдлын чөлөө хүссэн тухай

-

3

3

100

7

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-г албанаас чөлөөлүүлэхийг хүссэн тухай

-

8

8

100

8

Мөнгөн тэтгэмж хүссэн тухай

-

2

2

100

9

Цэргийн тэтгэвэрт гарах тухай

-

9

9

87,5

10

Суралцахыг хүссэн тухай

-

5

5

100

11

Хохирол барагдуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

12

Чөлөө олгохыг хүссэн тухай

-

2

2

100

13

Улсын хилд алба хаасны 5 жилийн урамшуулал олгохыг хүссэн тухай

-

-

-

-

14

Гэрээт хилчний албаны тухай

-

1

1

100

15

Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн тухай

-

3

3

100

16

Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн тухай

-

5

5

100

17

Бусад асуудлаар

-

43

43

100

 

Нийт:

157

157

88,8