Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2021 оны 08 дугаар сар
  • 15:27
  • 585

Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2021 оны 08 дугаар сард

251 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд

шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн

 Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилбал:

Өргөдөл, гомдлын ангилал

Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн

Үүнээс шийдвэрлэсэн

Гомдол

Өргөдөл

Бүгд

Хувь

1

Ажилд орох тухай

-

32

32

11,7

2

Шилжих тухай

-

89

89

25,8

3

Офицер, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн тухай

-

35

35

42,8

4

Цолоо сэргээлгэж, ажилд орохыг хүссэн тухай

-

6

6

33,3

5

Орон сууц, гэр олгуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

6

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-д гачигдлын чөлөө хүссэн тухай

-

6

6

100

7

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-г албанаас чөлөөлүүлэхийг хүссэн тухай

-

19

19

63,1

8

Мөнгөн тэтгэмж хүссэн тухай

-

2

2

100

9

Цэргийн тэтгэвэрт гарах тухай

-

27

27

77,7

10

Суралцахыг хүссэн тухай

-

7

7

100

11

Хохирол барагдуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

12

Чөлөө олгохыг хүссэн тухай

-

2

2

100

13

Улсын хилд алба хаасны 5 жилийн урамшуулал олгохыг хүссэн тухай

-

-

-

-

14

Гэрээт хилчний албаны тухай

-

-

-

-

15

Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн тухай

-

2

2

100

16

Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн тухай

-

20

20

100

17

Бусад асуудлаар

-

4

4

100

Нийт

-

251

251

73,4