Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2021 оны 09 дүгээр сар
  • 15:30
  • 602

Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2021 оны 09 дүгээр сард

242 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд

шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн

 Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилбал:

Өргөдөл, гомдлын ангилал

Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн

Үүнээс шийдвэрлэсэн

Гомдол

Өргөдөл

Бүгд

Хувь

1

Ажилд орох тухай

-

19

19

47,3

2

Шилжих тухай

-

80

80

82,5

3

Офицер, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн тухай

-

44

44

52,2

4

Цолоо сэргээлгэж, ажилд орохыг хүссэн тухай

-

12

12

41,6

5

Орон сууц, гэр олгуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

6

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-д гачигдлын чөлөө хүссэн тухай

-

4

4

100

7

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-г албанаас чөлөөлүүлэхийг хүссэн тухай

-

9

9

100

8

Мөнгөн тэтгэмж хүссэн тухай

-

8

8

62,5

9

Цэргийн тэтгэвэрт гарах тухай

-

17

17

88,2

10

Суралцахыг хүссэн тухай

-

11

11

72,7

11

Хохирол барагдуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

12

Чөлөө олгохыг хүссэн тухай

-

1

1

100

13

Улсын хилд алба хаасны 5 жилийн урамшуулал олгохыг хүссэн тухай

-

-

-

-

14

Гэрээт хилчний албаны тухай

-

-

-

-

15

Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн тухай

-

1

1

100

16

Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн тухай

-

27

27

100

17

Бусад асуудлаар

-

9

9

100

Нийт

-

242

242

80,5