Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2021 оны 10 дугаар сар
  • 15:33
  • 1273

Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2021 оны 10 дугаар сард

166 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд

шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн

 

Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилбал:

Өргөдөл, гомдлын ангилал

Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн

Үүнээс шийдвэрлэсэн

Гомдол

Өргөдөл

Бүгд

Хувь

1

Ажилд орох тухай

-

8

8

25

2

Шилжих тухай

-

72

72

62,5

3

Офицер, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн тухай

-

34

34

44,1

4

Цолоо сэргээлгэж, ажилд орохыг хүссэн тухай

-

9

9

33,3

5

Орон сууц, гэр олгуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

6

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-д гачигдлын чөлөө хүссэн тухай

-

-

-

-

7

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-г албанаас чөлөөлүүлэхийг хүссэн тухай

-

1

1

100

8

Мөнгөн тэтгэмж хүссэн тухай

-

1

1

100

9

Цэргийн тэтгэвэрт гарах тухай

-

11

11

72,7

10

Суралцахыг хүссэн тухай

-

1

1

100

11

Хохирол барагдуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

12

Чөлөө олгохыг хүссэн тухай

-

6

6

100

13

Улсын хилд алба хаасны 5 жилийн урамшуулал олгохыг хүссэн тухай

-

-

-

-

14

Гэрээт хилчний албаны тухай

-

-

-

-

15

Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн тухай

-

1

1

100

16

Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн тухай

-

14

14

100

17

Бусад асуудлаар

-

8

8

100

Нийт

-

166

166

78,1