Хил хамгаалах байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалд анх орох иргэний бүрдүүлэх материал
  • 14:24
  • 6526
  • Төрийн албан хаагчийн  анкет  (Төрийн албан хаагчийн анкетыг  маягт №1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);
  •  Боловсролын түвшин, мэргэжил тодорхойлсон баримт бичиг (гэрчилгээ, диплом)-ийн эх, нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
  •  Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт;
  •  “4 х 6”-гийн  хэмжээний  цээж зураг 4 хувь;
  •  Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг  гэрчлэх  баримт /Нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/-ын  эх хувь;
  •  Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний эх, нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;