ХУДАЛДАН АВАХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ
  • 17:53
  • 256
Төлөв Нийтлэгдсэн
Төрөл Зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ
Хавсралт файл

Хил хамгаалах байгууллага нь худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахад доорх хуулийн хүрээнд ажиллана. 

 
-Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн Гуравдугаар бүлэг, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.2 харьцуулалт
-Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.4 дэх хэсэг, Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн  13 дугаар зүйлийн 13.1.3.е заалт
-Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1.2, 45 дугаар зүйлийн 45.7 дахь хэсэг Хилийн 0288       дугаар анги (ТӨААТҮГ)-аар гүйцэтгүүлэх, 
-Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.4, Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.3.е.ж заалт