ХХЕГ -ын дэргэдэх төрийн албаны салбар зөвлөл
  • 18:29
  • 8157

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл (цаашид  “Салбар зөвлөл” гэх) -нь Төрийн албаны тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, Төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэмд заасан төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлагатай холбогдсон Төрийн албаны зөвлөлийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлж, төрийн үйлчилгээг үзүүлэх чиг үүрэг бүхий яам, агентлаг, аймаг, нийслэлийн хэмжээнд ажиллах Төрийн албаны зөвлөлийн зохион байгуулалтын бүтцийн салбар нэгж юм.

 ХХЕГ-ын дэргэдэх төрийн албаны салбар зөвлөлийн гарын авлага