Үйл ажиллагааны тайлан
Нэр Огноо
1 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2020 оны 09 дүгээр сар 2020.10.05
2 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2020 оны 08 дугаар сар 2020.09.05
3 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2020 оны 07 дугаар сар 2020.08.05
4 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2020 оны 06 дугаар сар 2020.07.05
5 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2020 оны 05 дугаар сар 2020.06.05
6 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2020 оны 04 дүгээр сар 2020.05.05
7 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2020 оны 03 дугаар сар 2020.04.05
8 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2020 оны 02 дугаар сар 2020.03.05
9 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2020 оны 01 дүгээр сар 2020.02.05
10 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 12 дугаар сар 2020.01.05
11 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 11 дүгээр сар 2019.12.05
12 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 10 дугаар сар 2019.11.05
13 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 09 дүгээр сар 2019.10.05
14 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 08 дугаар сар 2019.09.05
15 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 07 дугаар сар 2019.08.05
16 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 06 дугаар сар 2019.07.05
17 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 05 дугаар сар 2019.06.05
18 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 04 дүгээр сар 2019.05.05
19 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 03 дугаар сар 2019.04.05
20 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 02 дугаар сар 2019.03.05