Хууль, эрх зүй
Нэр Огноо Хавсралт
1 Улсын хилийн зурвас, боомт, бүсэд нэвтрэх зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам 2019.06.27
2 Улсын хилээр нэвтрүүлэх авто тээврийн хэрэгсэлд гаалийн бүрдүүлэлт хийх, бүртгэх журам 2019.06.27
3 Хил хамгаалах байгууллагад хандаж иргэд, алба хаагчдаас гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам батлах тухай 2020.05.15 Татах
4 Хил хамгаалах байгууллагын алба хаагчдын ёс зүйн дүрэм 2022.05.25 Татах
5 Хилийн боомтод мөрдөх нийтлэг журам 2019.06.27