Удирдлага
ХИЛ ХАМГААЛАХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТ ЭРХЭЛСЭН ДЭД ДАРГА
Хил хамгаалах ерөнхий газрын дарга, Хилийн цэргийн командлагч
Хил хамгаалах ерөнхий газрын Ар тал, зэвсэглэл, инженер техник эрхэлсэн дэд дарга
Хил хамгаалах ерөнхий газрын захиргааны удирдлага эрхэлсэн дэд дарга
Хил хамгаалах ерөнхий газрын тэргүүн дэд дарга бөгөөд Хилийн цэргийн штабын дарга