Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 10 дугаар сар
  • 15:37
  • 618

Хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээнд 2019 оны 10 дугаар сард 130 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг байгууллагын хэмжээнд шийдвэрлэн зохих хариуг өгсөн.

Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь ангилбал:

Өргөдөл, гомдлын ангилал

Шийдвэр гаргаж хариу өгсөн

Үүнээс шийдвэрлэсэн

Гомдол

Өргөдөл

Бүгд

Хувь

1

Ажилд орох тухай  

-

7

7

-

2

Шилжих тухай

-

34

34

32.3

3

Офицер, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд орохыг хүссэн тухай

-

7

7

42.8

4

Цолоо сэргээлгэж, ажилд орохыг хүссэн тухай  

-

13

13

30.7

5

Орон сууц, гэр олгуулахыг хүссэн тухай

-

1

1

100

6

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-д гачигдлын чөлөө хүссэн тухай

-

10

10

80

7

Байлдагч түрүүч /сонсогч/-г албанаас чөлөөлүүлэхийг хүссэн тухай

-

6

6

50

8

Мөнгөн тэтгэмж хүссэн тухай

-

4

4

75

9

Цэргийн тэтгэвэрт гарах тухай

-

11

11

63.6

10

Суралцахыг хүссэн тухай

-

2

2

50

11

Хохирол барагдуулахыг хүссэн тухай

-

-

-

-

12

Чөлөө олгохыг хүссэн тухай

-

6

6

50

13

Улсын хилд алба хаасны 5 жилийн урамшуулал олгохыг хүссэн тухай

-

1

1

-

14

Гэрээт хилчний албаны тухай

-

-

-

-

15

Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн тухай

-

3

3

100

16

Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн тухай

-

18

18

100

17

Бусад асуудлаар

-

7

7

100

 

Нийт:

-

130

130

67.2