Гэрээт хилчний алба хаахаар хүсэлт гаргагчийн бүрдүүлэх материал
  • 14:35
  • 8133

Гэрээт хилчний албанд орохыг хүссэн байлдагч, түрүүч, иргэн доорх материал бүрдүүлнэ.Үүнд:

1. Гэрээт хилчний албанд орохыг хүссэн өргөдөл;

2. Боловсрол, мэргэжлийн гэрчилгээ, диплом, үнэмлэхийн нотариатаар батлуулсан хуулбар;

3. Эрүүл мэндийн үзлэгт орж, эрүүл болохыг тодорхойлсон нарийн мэргэжлийн эмч нарын дүгнэлт;

4. Иргэний үнэмлэх, цэргийн үүрэгтний үнэмлэх, эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын дэвтэр;

5. Гурван үеийн түүх;

6. Орон нутгийн засаг захиргааны болон хуулийн байгууллагын тодорхойлолт /ажил хийж байсан бол ажлын газрын тодорхойлолт, тухайн орон нутгийн цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт/;

7. 3x4 см хэмжээний зураг 3 хувь;

8. Гэрээт хилчний албанд ирэгчийн анкет /анкетны загварыг хавсаргав/

/Загвар/

 

 

 

Цээж зураг /3х4/

ГЭРЭЭТ ХИЛЧНИЙ АЛБАНД ИРЭГЧИЙН АНКЕТ

 

                        Регистрийн дугаар №_________________________

                        Иргэний үнэмлэхийн № _______________________

                        Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхийн № _____________

 

 

Овог нэр

 

Яс үндэс

 

Үндсэн захиргаа

 

Одоо /гэр/-гийн хаяг

 

Цэргийн жинхэнэ алба хаасан байдал

 

Цэргийн мэргэжлийн дугаар

 

Хэзээ хаана ямар сургууль, дамжаа төгссөн

 

Энгийн мэргэжил, үнэмлэхийн дугаар

 

Ам бүлийн байдал /таны хэн болох, нас, эрхлэдэг ажил, харилцах утас/

 

 

 

 

 

 

 

 

Төрөл мэргэжил

Эмч нарын үзлэгийн дүн, гарын үсэг

 

1.Боловсролын түвшин тогтоох шалгалтын дүн

Он, сар, өдөр

а. Зохион бичлэгийн нэр

Үнэлгээ

Нүд ( хараа, баруун, зүүн)

 

 

 

б. Эрх зүйн мэдлэг

Үнэлгээ

Чих хамар хоолой (сонсгол баруун, зүүн)

 

 

 

в. Сэтгэн бодох чадвар

Үнэлгээ

Мэдрэл

 

 

 

Сэтгэц

 

2. Бие бялдрын хөгжлийн талаар

(шалгуур үзүүлэлтийн дагуу)

Дотор

 

Норматив

Үнэлгээ

Гар дээр суниах

 

Сүрьеэ

 

100 метрийн гүйлт

 

Мэс засал

 

1000 метрийн гүйлт… гэх мэт…

 

Арьс өнгө

 

Дүгнэлт

 

Биеийн жин

 

3.Сахилга, хариуцлагын байдал, ёс зүйн хэм хэмжээ

Ерөнхий эмчийн дүгнэлт

 

Сэдэв

Үнэлгээ

Харилцан ярилцлага

 

 

Тест бөглөх

 

 Сонгон шалгаруулах комиссын шийдвэр:

___________________________________

___________________________________

Отряд /анги/-ын штабын дарга

 

                                            /цэргийн цол, нэр, гарын үсэг/