Үйл ажиллагааны тайлан
Нэр Огноо
1 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2023 оны 11 дүгээр сар 2023.12.07
2 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2023 оны 10 дугаар сар 2023.11.09
3 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2023 оны 09 дүгээр сар 2023.10.07
4 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2023 оны 08 дугаар сар 2023.09.06
5 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2023 оны 07 дугаар сар 2023.08.09
6 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2023 оны 06 дугаар сар 2023.07.09
7 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2023 оны 05 дугаар сар 2023.06.08
8 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2023 оны 04 дүгээр сар 2023.05.08
9 ХИЛ ХАМГААЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН 2022 ОНЫ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 2023.04.01
10 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2023 оны 03 дугаар сар 2023.03.31
11 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2023 оны 02 дугаар сар 2023.02.27
12 СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГЫН ХҮРЭЭНД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ 2023.02.01
13 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2023 оны 01 дүгээр сар 2023.01.31
14 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2022 оны 12 дугаар сар 2023.01.27
15 ХИЛ ХАМГААЛАХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХАМААРАХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 2023.01.16
16 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2022 оны 11 дүгээр сар 2022.12.02
17 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2022 оны 10 дугаар сар 2022.11.01
18 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2022 оны 09 дүгээр сар 2022.09.23
19 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2022 оны 08 дугаар сар 2022.08.30
20 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 2022 оны 06 дугаар сар 2022.06.24